Aarhus, Smilets by. En oplevelsestur gennem kulturhovedstaden 2017

Såle­des kan min ny rej­se­fø­rer over­sæt­tes. Den publi­ce­res i novem­ber på det tysks­pro­ge­de mark­ed før fes­ti­valen i den europæis­ke kul­tur­ho­ved­stad 2017 begyn­der. Det åbner op for mulig­he­den for at præ­sen­te­re din virksom­hed i en ny tysks­pro­get rej­se­fø­rer om Aarhus.

Repor­ta­ger­ne i rej­se­fø­re­ren infor­me­rer på omt­rent 100 siden om:

 • ny og gam­mel arki­tek­tur som Dokk 1, Isbjer­get, Micro Man­hat­tan og domkirken

 • gas­tro­no­mi i byen: café­er og restau­rant­er som Stil­ler Markussen

 • kul­tu­ren som museet ARoS og gal­le­ri­er som Char­lot­te Fogh

 • his­to­ri­en om byen fra vikin­get­id til nutid

 • Shop­ping i den Gam­le by med butik­ker og værks­teder som Formuleret

eisberg-gipfel-klein

Dine for­de­le:

 • bil­ligs­te mulig­hed for at brin­ge din annon­ce på et tysks­pro­get mark­ed og/eller din adres­se som infor­ma­ti­on i bogen

 • målo­ri­en­ter­et: Ude­luk­ken­de turis­ter, som skal rej­se til Aar­hus, køber rejseføreren

 • bogen invi­te­rer turis­ter til at besø­ge dit fir­ma, enten for at købe eller at bestil­le hos dig

 • jour­na­lis­ter har behov for rej­se­fø­re­ren, for­di de vil besø­ge Aar­hus opti­malt for­be­red­te og mås­ke report­e­r­er om dit fir­ma. Jeg sen­der i novem­ber anmel­de­reks­em­pla­rer til leden­de avi­ser i Tysk­land, Øst­rig og Schweiz.

Gen­n­em­sig­ti­ge omkost­nin­ger for annoncer:

 • 20 Euro for 1/4‑side, 30 Euro for 1/2‑side og 40 Euro for 1/1‑side

 • 10 Euro for at få din adres­se i bogen

 • fair: Du beta­ler kun for hver solgt bog, for­di rej­se­fø­re­ren bli­ver solgt print-on-demand hos epu­b­li-for­lag, dat­tern (www.epubli.de) af Holtz­brinck-for­lags­grup­pen (www.holtzbrinck.com). Jeg sæl­ger bogen hos for­la­get og online på http://www.amazon.de.

 • Du får en pdf før udgi­vel­sen. Så du kan kon­trol­lere indhold, far­ver og datoer.

 • Beta­ling for annon­cer sker kvartalsvis.

likeheartlaugh­terwowsadangry
0

Kommentieren